Odbiór odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

OGŁOSZENIE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chodel Wójt Gminy uprzejmie informuje,że w dniach 11-12-13-14-15 września 2017 r. od godziny 8.00 na terenie Gminy Chodel odbędzie się bezpłatna zbiórka   w  ramach której odebrane zostaną

 • • wersalki, tapczany, łóżka, fotele i inne meble;
 • • stolarka okienna i drzwiowa i jej elementy (w tym szkło okienne i drzwiowe);
 • • dywany, wykładziny, duże opakowania z tworzyw sztucznych: np. beczki, skrzynki, • wiadra;
 • • złom np. rynny, rury, blachy, piece;
 • • opony samochodów osobowych;
 • • duże opakowania beczki, skrzynki, wiadra,

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy drodze głównej tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godz.8.00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

TERMINY ZBIÓRKI – WRZESIEŃ

poniedziałek,11 wrzesień:

Adelina, Huta Borów, Książ, Osiny, Trzciniec, Siewalka, Lipiny, Majdan Borowski;

wtorek,12 wrzesień:

Chodel, Budzyń, Przytyki, Borów, Borów Kolonia, Jeżów;

środa,13 wrzesień:

Antonówka, Godów, Granice, Świdno, Kawęczyn, Zastawki;

czwartek,14 wrzesień:

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek;

piątek,15 wrzesień:

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Odbiór odpadów wielkogabarytowych – zbiórka objazdowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Chodel Wójt Gminy uprzejmie informuje,że w dniach 11-12-13-14-15 września 2017 r. od godziny 8.00 na terenie Gminy Chodel odbędzie się bezpłatna zbiórka   w  ramach której odebrane zostaną

 • • wersalki, tapczany, łóżka, fotele i inne meble;
 • • stolarka okienna i drzwiowa i jej elementy (w tym szkło okienne i drzwiowe);
 • • dywany, wykładziny, duże opakowania z tworzyw sztucznych: np. beczki, skrzynki, • wiadra;
 • • złom np. rynny, rury, blachy, piece;
 • • opony samochodów osobowych;
 • • duże opakowania beczki, skrzynki, wiadra,

Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje przy drodze głównej tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godz.8.00 w dniu zbiórki w danym sołectwie.

TERMINY ZBIÓRKI – WRZESIEŃ

poniedziałek,11 wrzesień:

Adelina, Huta Borów, Książ, Osiny, Trzciniec, Siewalka, Lipiny, Majdan Borowski;

wtorek,12 wrzesień:

Chodel, Budzyń, Przytyki, Borów, Borów Kolonia, Jeżów;

środa,13 wrzesień:

Antonówka, Godów, Granice, Świdno, Kawęczyn, Zastawki;

czwartek,14 wrzesień:

Grądy, Ratoszyn Pierwszy, Zosinek;

piątek,15 wrzesień:

Ratoszyn Drugi, Radlin, Stasin.

 

 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Świdno

 

18 maja 2017r., pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem      a Wójtem Gminy Chodel Janem Majewskim, zawarta została Umowa nr 484,   o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w 2017 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego  w ciągu drogi gminnej nr 108278L od km 0+496 do km 1+233 w miejscowości Świdno.

Dotacja przyznana została Gminie Chodel na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2017r.

W ramach dotowanej inwestycji, na przełomie maja i czerwca zrealizowana została przebudowa wąwozu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 108278L w miejscowości Świdno, o łącznej długości 900 mb. Wąwóz w Świdnie utwardzony został płytami żelbetowymi typu JOMB na podbudowie cementowej o grubości 20 cm. Płyty ułożono  ze spadkiem dwustronnym do osi jezdni. Odcinek drogi w Świdnie jest na terenie gminy pierwszym odcinkiem wykonanym w technologii płyt.

Wysokość dotacji 165.513,00 zł. Wartość całkowita inwestycji 290.000,00 zł.

Kompleksowy remont i doposażenie GOK w Chodlu

 

 


W dniu 20 lipca 2017r., pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego   a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chodlu, podpisana została Umowa  nr 03518/17/FPK/NCK, dotycząca dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury, realizacji inwestycji pn. Stworzenie warunków umożliwiających dalsze funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury z terenu Gminy Chodel.

Wartość dotacji przyznanej gminie wynosi 114.000,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji wynieść ma 221.000,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji złożony został w Ministerstwie Kultury w listopadzie 2016r. O pieniądze ministerialne ubiegało się łącznie 588 jednostek, dofinansowanie otrzymało 79 jednostek, w tym jednostka podległa Gminie Chodel.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi przeprowadzenie kompleksowego remontu budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury, w tym:

 • wymianę dachu,
 • ocieplenie murów zewnętrznych i stropu,
 • wykonanie tynków zewnętrznych,
 • wykonanie odwodnienia południowej strony budynku,
 • modernizację instalacji elektrycznej i c.o.,
 • wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
 • modernizację wewnętrzną pomieszczeń.

Zmodernizowany budynek wyposażony zostanie w nowe meble, instrumenty muzyczne, oświetlenie, nagłośnienie, sprzęt komputerowy i multimedialny.Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na 31 październik 2017r.

 


Chodel, dn. 25.01.2018r.

W 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Chodlu otrzymał dofinansowanie na remont budynku i wyposażenie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania „Stworzenie warunków umożliwiających dalsze funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury z terenu Gminy Chodel.” była poprawa stanu technicznego i estetycznego oraz jakości użytkowania budynku stanowiącego siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury w Chodlu, a także zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań statutowych instytucji.

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wymieniono dach, ocieplono budynek, wykonano elewację oraz poprawiono schody i położono częściowo kostkę brukową wokół budynku. Wewnątrz budynku kompleksowo wyremontowano sale i pomieszczenia gospodarcze. W ramach wyposażenia zakupiono meble, sprzęt muzyczny i multimedialny oraz sztalugi.W wyniku przeprowadzonej inwestycji wzrosła jakość prowadzonej działalności GOK. Dzięki stworzonym warunkom nastąpi wzrost atrakcyjności i dywersyfikacji oferty kulturalnej, co przyczyni się do wzrostu aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury po dokonanym remoncie.

 

Dom Seniora w Chodlu

Chodel, dnia 19.01.2018r.

Zarządzenie Wójta Gminy Chodel z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rekrutacji uczestników i udziału w zajęciach realizowanych w placówce Dzienny Dom „Senior+” w Chodlu w ramach Programu Wieloletniego 'Senior+” na lata 2015-2020. czytaj Zarządzenie

 


Dzienny Dom  „Senior +”  w Gminie Chodel.

28 kwietnia 2017r.,  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiło listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior+” edycja 2017r.

Wśród ofert wybranych do dofinansowania znalazła się oferta zgłoszona przez Gminę Chodel.

W dniu 06 lipca 2017r., pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem a Wójtem Gminy Chodel Janem Majewskim, zawarta została Umowa nr 542, w sprawie dofinansowania zadania zakładającego utworzenie w Gminie Chodel Dziennego Domu „Senior+”.

Wartość dotacji przyznanej gminie wynosi 297.987,35 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 471.569,57 zł.

Pozyskana dotacja umożliwi Gminie Chodel realizację kompleksowego remontu         i adaptację budynku dawnego internatu dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego    w Chodlu, na Dzienny Dom „Senior+”. W ramach inwestycji przewidziano ponadto odpowiednie wyposażenie obiektu, zgodnie z wytycznymi Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2017. Ogół robót związanych z realizacją inwestycji planuje się zakończyć do 31 grudnia 2017r.

Odnowiony i wyposażony budynek służyć ma seniorom z terenu całej Gminy Chodel.

Tak wygląda budynek internatu .Stan na dzień 28.08.2017r.

Wojska Obrony Terytorialnej

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach prowadzi rekrutację ochotników
do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Są one lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Żołnierz pełniący terytorialną służbę wojskową otrzymuje gratyfikację finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz „dodatek za gotowość” – razem ponad 500 zł miesięcznie.

Nie trzeba mieć przeszkolenia wojskowego – można je odbyć w 16 dni.

Podstawowe wymagania:

obywatelstwo polskie,

ukończone 18 lat

 • wykształcenie minimum gimnazjalne
 • niekaralność za przestępstwo umyślne.

 Najbliższe terminy szkoleń:

Szkolenie wyrównawcze dla osób po przeszkoleniu wojskowym – żołnierzy rezerwy:

 • – 02-03.09.2017r.
 • – 07-08.10.2017r.

16-to dniowe ćwiczenia przygotowawcze dla osób bez przeszkolenia wojskowego:

 • – 09-24.09.2017r.
 • – 14-29.10.2017r.