Europejski Fundusz Morski i Rybacki

 

 

 

Chodel, dn. 17.05.2019r.

Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel

Gmina Chodel przystąpiła do realizacji inwestycji pn:  Zagospodaro-wanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel, na którą składa się dwie części zamówienia:

część I: roboty budowlane – polegające na renowacji niecki zalewu orazokalających go grobli i wałów, które stanowić będą ścieżki spacerowe

część II: dostarczenie elementów małej architektury  – w ramach tej  części zamówienia zostanie zamontowana wieża do obserwacji  ornitologicznej, deszczochron z ławo-stołem, pomost wędkarski, gry terenowe w stelażu, tablice edukacyjne, ławki z  bala, kosze na  śmieci.Operacja powyższa współfinansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”,  Priorytet 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

  Celem operacji jest  propagowanie  dobrostanu społecznego i  dzie-dzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz mors-kiego dziedzictwa kulturowego obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.   

  Wartość operacji wyniesie około 490 000 zł, z czego pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniesie 50,03%. Gmina Chodel realizuje operację pn.: Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Celem operacji jest – otwórz załącznik_Rybactwo i Morze

 

Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Operacja pn.: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu, mająca na celu stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornika wód stojących – Zalew w Chodlu, a w efekcie tegoż, zabezpieczenie przed degradacją specjalistycznych walorów turystycznych środowiska przyrodniczego obszaru objętego operacją,   w tym zwłaszcza walorów wędkarskich,     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych  przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość całkowita operacji: 109.052,22 zł, w tym: