Funkcjonowanie PSZOK.

INFORMACJA o funkcjonowaniu PSZOK

Urząd Gminy w Chodlu informuje , że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych zlokalizowany jest przy nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej        i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel.
Kontakt telefoniczny – 81 827 73 10 . Punkt czynny jest w każdy  poniedziałek miesiąca  w godzinach od 7.30   –   14.30.     Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dostarczyć można:  

  1. odpady komunalne ulegające biodegradacji                                                          

2. odpady zielone                                                                                                

   3. przeterminowane leki                                                                                      4.chemikalia                                                                                                         

5. zużyte baterie i akumulatory                                                                              

6. zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektrotechniczny                                     

   7. meble i inne odpady wielkogabarytowe                                                                

8. odpady budowlane i rozbiórkowe                                                                        

9. zużyte opony