Harmonogram odbioru nieczystości komunalnych w 2017 r.

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Chodel w 2017 roku.

Harmonogram zbiorki odpady-2017r

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w pozostałych miejscowościach  Gminy Chodel w 2017 roku.

Harmonogram_gmina


INFORMACJA  o funkcjonowaniu PSZOK

Urząd Gminy w Chodlu informuje , że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na nieruchomości Zakładu Gospodarki Komunalnej    i Mieszkaniowej w Chodlu ul. Piłsudskiego 13, 24-350 Chodel.

Kontakt telefoniczny –   81 829 10 93

Punkt czynny jest w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00  do 15.00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dostarczyć można:

1. odpady komunalne ulegające biodegradacji

2. odpady zielone

3. przeterminowane leki

4.chemikalia

5. zużyte baterie i akumulatory

6. zużyty kompletny sprzęt elektryczny  i elektrotechniczny

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe

8. odpady budowlane i rozbiórkowe

9. zużyte opony

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE CHODEL.

Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – od dnia 1 stycznia 2013 roku, na administrację gminną nałożony został obowiązek organizacji i zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu odbioru odpadów od mieszkańców gminy oraz ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Każdy właściciel nieruchomości położonej w obrębie gminy Chodel, zobowiązany został do wyboru sposobu zbierania odpadów komunalnych powstających w jego gospodarstwie. Odpady komunalne mogą być zbierane w dwojaki sposób: segregowany lub niesegregowany. Od sposobu gromadzenia odpadów uzależniona jest wysokość opłaty należna gminie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Informację o wybranym sposobie zbiórki odpadów, mieszkańcy zawarli w specjalnej deklaracji. Właścicielom gospodarstw, którzy złożyli deklaracje, gmina nieodpłatnie przekazała w użytkowanie odpowiednie ilości pojemników do gromadzenia odpadów.

Odpady komunalne z terenu gminy Chodel odbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej, które wyłonione zostało do realizacji niniejszego zadania w drodze przetargu. PGK odbiera odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych oraz z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zebrane odpady przekazywane są następnie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Bełżycach. ZZO w Bełżycach wybudowany został na potrzeby Celowego Związku Gmin „PROEKOB”, do którego należy także gmina Chodel.

Decyzją Rady Gminy, odbiór nieczystości komunalnych od mieszkańców następuje według ustalonego harmonogramu, z częstotliwością raz w miesiącu z terenu miejscowości Chodel, a z pozostałych miejscowości gminy – raz w miesiącu w okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) oraz raz na trzy miesiące w okresie zimowym (marzec, październik, grudzień).

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu, został uruchomiony Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do Punktu można dostarczać m.in.:

  • Odpady komunalne ulegające biodegradacji.
  • Przeterminowane leki.
  • Zużyte baterie i akumulatory.
  • Zużyty kompletny sprzęt elektryczny i elektrotechniczny.
  • Meble i inne odpady wielkogabarytowe.
  • Czysty gruz budowlany (bez elementów metalowych, szkła, itp.)
  • Zużyte opony.

Ponadto, w miejscach odznaczających się dużym natężeniem ruchu – rozstawione zostały pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów typu – „dzwon”.

Średnio 2 razy w roku, gmina organizuje bezpłatne zbiórki tzw. elektrośmieci, podczas których mieszkańcy gminy mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektrotechnicznego – bez konieczności jego dowozu do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych     w Chodlu.