Lokalny Program Rewitalizacji - Informacje

opublikowano: 2017-04-07 10:37:45

 

Chodel, dn. 30.05.2017r.

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY CHODEL

Gmina Chodel zakończyła realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Chodel” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowanego w ramach konkursu (III edycja) na działania wspierające gminy w zakresie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

 

więcej czytaj    : zalacznik


Chodel, dn. 09.05.2017r.

Formularz konsultacji społecznych  projektuGminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodel na lata 2017-2023

zalacznik

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodel na lata 2017-2023

zalacznik

 


Chodel,dn.5.05.2017r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chodel

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć do dokumentu przygotowanego

w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Chodel”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

pobierz :   zalacznik

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chodel na lata 2017-2023

czytaj /pobierz : zalacznik


 


 

Chodel, dn. 4.05.2017r.

Zarządzenie Wójta Gminy Chodel z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywamnia Problemów Społecznych Gminy Chodel na lata 2017-2023.

zalacznik

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel o konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chodel na lata 2017-2023.

zalacznik


Chodel, dn. 28.04.2017r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Chodel o konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chodel, któreodbędą się w dniach od 5 maja 2017 r do dnia 19 maja 2017 roku.

więcej czytaj : zalacznik

 


Chodel,dn.28.04.2017

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Chodel z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacjki Gminy Chodel.

czytaj ; zalacznik


Chodel, dn. 18.04.2017

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego

czytaj : zalacznik

Formularz konsultacyjny - zalacznik

Ankieta - zalacznik

 


Chodel, dn.10.04.2017

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHODEL

o naborze kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Gminy Chodel

Na podstawie Zarządzenia 13/2017 Wójta Gminy Chodel z dnia 7 kwietnia  2017 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel informuję, żew dniach od 10 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. odbędzie się zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel.

Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy, reprezentują wszystkich interesariuszy rewitalizacji w działaniach podejmowanych przez Gminę, w związku z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną działań rewitalizacyjnych.

W skład Komitetu wchodzą m.in. mieszkańcy Gminy Chodel, przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Chodel oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chodel.


Zgłoszenia kandydatów z w/w grup będą przyjmowane na podstawie karty zgłoszenia kandydata na członka Komitetu:

  1. przedstawiciele mieszkańców Gminy- załącznik Nr 1 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel;
  2. przedstawiciele organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie Gminy Chodel- załącznik Nr 2 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel;
  3. przedstawiciele przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chodel załącznik Nr 3 do Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel.

Karty zgłoszeń kandydatów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chodel, na stronie internetowej Gminy Chodel – www.chodel.gmina.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel, w godzinach pracy Urzędu od godziny 7.00 do godziny 15.00.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chodel, w godzinach pracy Urzędu od godziny 7.00 do godziny 15.00 do dnia 18 kwietnia2017 roku.

Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu  tj. po dniu 18 kwietnia 2017r. pozostaną bez rozpatrzenia. 


Wójt Gminy Chodel

Jan Majewski

Zarządzenie 13/2017

Wójta Gminy Chodel

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Chodel

zalacznik:

Zarządzenie Nr 12/2017

Wójta Gminy Chodel

z dnia 07.04.2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Chodel dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.

zalacznik:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

zalacznik:


 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chodel

Gmina Chodel w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Lubelskiego - otrzymała dofinansowanie na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Chodel”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem konkursu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin. Do dodatkowych celów Konkursu zalicza się:

·         Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,

·         Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przesłanką do złożenia wniosku w ramach konkursu był fakt, iż na terenie Gminy występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji. Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym  z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Filtruj:

X