Ogłoszenie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowisko: strażnik działu ochrony

załącznik nr 1 podanie o przyjęcie (1)

Załącznik nr 2 ankieta personalna

załącznik nr 3 Oświadczenie o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej

załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 6 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji środkami komunikacji elektronicznej