Organizacje Społeczne na terenie gminy

Czynnie funkcjonujące  organizacje społeczne na terenie Gminy Chodel.

Lp. Nazwa organizacji i jej charakterystyka
1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chodlu. Związek zrzesza 30 kombatantów oraz 50 wdów po kombatantach. Funkcję Prezesa pełni Pan Wiesław Mazurkiewicz. Prospołeczna aktywność Związku na obszarze gminy Chodel skupia się na popularyzowaniu i utrwalaniu w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, uczestnictwie w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz działaniu na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej
2. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Gminne w Chodlu. W skład Koła wchodzi 12 członków, funkcję Przewodniczącej pełni Pani Barbara Gołofit. Koło skupia emerytów i rencistów, którzy za cel stawiają sobie zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych m.in. poprzez aktywny udział w życiu lokalnego środowiska, a także integrowanie osób w różnym przedziale wiekowym
3.
 • zdjęcie: pszczoła miodna
 • Koło Pszczelarzy. Koło funkcjonuje od 1978 roku i jest jedną z najstarszych, a zarazem najprężniej działających organizacji z terenu gminy Chodel. Obecnie Koło liczy 25 członków, a funkcję Prezesa sprawuje Pan Jan Stępniak. Koło należy do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, którego celem statutowym jest m.in.: reprezentowanie i ochrona interesów oraz godności i dobrego imienia pszczelarza, kontynuowanie tradycji poprzednich organizacji pszczelarskich i dawnego Związku Pszczelarskiego. Realizacja zadań statutowych przez pszczelarzy skupionych w Kole gminnym, posiada ogromne znaczenie nie tylko dla rozwoju pszczelarstwa na rodzimym terenie, ale też w sposób istotny integruje i aktywizuje lokalną społeczną. Z ostatniego okresu działalności, do bardzo dużych i istotnych społecznie osiągnięć Koła, zaliczyć należy budowę okazałej kapliczki św. Ambrożego, którą uroczyście poświęcono 10 czerwca 2012 r. Kapliczka posadowiona została w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej w Granicach, na działce udostępnionej przez Jana Stępniaka. Od czerwca 2015 r., w kapliczce znajdują się relikwie św. Ambrożego. Każdego roku – w czerwcu, przy kapliczce odbywa się uroczysta msza, z udziałem licznych gości z zewnątrz oraz całej społeczności sołectwa Granice. Organizacją uroczystości zajmują się członkowie Koła wspomagani przez OSP oraz KGW z Granic.
4.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Trzcińcu. Koło funkcjonuje jako nieformalna grupa, zrzeszająca aktywne kobiety z terenu miejscowości Trzciniec i Huta Borowska. Obecnie Koło liczy 15 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Anna Brodacz. Koło dysponuje pomieszczeniami świetlicy działającej przy remizie OSP w Trzcińcu.
5.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Granicach. Koło funkcjonuje jako nieformalna grupa, zrzeszająca aktywne kobiety z terenu miejscowości Granice. Obecnie Koło liczy 18 czynnych członkiń, którym przewodniczy Pani Elżbieta Michalak. Koło dysponuje pomieszczeniami świetlicy działającej przy remizie OSP w Granicach.
6.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Godowie. Koło funkcjonuje jako nieformalna grupa, zrzeszająca aktywne kobiety z terenu miejscowości Granice. Funkcję przewodniczącej pełni Pan Przemysław Kowalski. Koło dysponuje pomieszczeniami w budynku po byłej szkole podstawowej w Godowie.
7.
 • zdjęcie; członkinie Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni  w Świdnie
 • Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni w Świdnie. Grupa sformalizowana, zrzeszająca aktywne kobiety z terenu miejscowości Świdno. Funkcję przewodniczącej pełni Pani Anna Obel. Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świdnie oraz pomieszczeń remizy OSP w Świdnie.
8.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ratoszynie. Koło powstałe na kanwie nieistniejącego już zespołu śpiewaczego „Ratoszanki”. Koło funkcjonuje jako nieformalna grupa, zrzeszająca aktywne kobiety z terenu miejscowości Ratoszyn Pierwszy i Drugi, Radlin, a także Grądy i Zosinek. Koło dysponuje pomieszczeniem w budynku remizy OSP w Ratoszynie Pierwszym.
9.
 • zdjęcie: zawody wędkarskie  nad Zalewem w Chodlu
 • Koło PZW „Rak”. Organizacja zrzesza blisko 80 wędkarzy, w tym wielu młodych i bardzo młodych miłośników wędkarstwa spławikowego. Funkcję Prezesa Koła sprawuje Pan Jacek Franaszczyk. Propagowanie przez Koło sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży nagrodzone zostało statuetką „Przyjaciel Młodzieży”. Do ważnych zadań zrealizowanych w ostatnim okresie przez członków Koła, należy budowa nad zalewem w Chodlu, drewnianej wiaty wraz ze stołami i ławkami, która służyć ma jako miejsce spotkań i odpoczynku dla miejscowych oraz przyjezdnych amatorów wędkarstwa. Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została z okazji 30 rocznicy funkcjonowania Koła. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczyła gmina Chodel, zaś nadzór nad prawidłowością jego wykonania w całości sprawowali chodelscy członkowie PZW „Rak”.
 • Poza w/w działalnością, aktywność członków, zarówno WKS „Przyjaciele Chodelki”, jak i Koła PZW „Rak” skupiona jest na dbaniu o zagospodarowanie i stan ekologiczny zbiorników oraz cieków wodnych, zarybianiu, a także organizacji sportu wędkarskiego oraz krzewieniu wiedzy w zakresie wędkarstwa i kultury wędkarskiej. Wędkarze zrzeszeni w chodelskich kołach z dużym zaangażowaniem wspierają działania gminy zmierzające do rekultywacji zbiorników wodnych w Chodlu.
10.
 • zdjęcie: rzeka Chodelka
 • Wędkarski Klub Sportowy „Przyjaciele Chodelki”. Organizacja skupia blisko 40 pasjonatów rzeki Chodelki oraz wędkarstwa. Funkcję Prezesa Koła pełni Pan Konrad Paprocki. Priorytetem dla członków WKS jest dbanie o zachowanie naturalnej struktury, w tym naturalnego koryta rzeki Chodelki oraz zakładanie tarlisk dla ryb szlachetnych na odcinkach rzeki Chodelki zaliczonych do wód „Krainy Pstrąga i Lipienia”.