Spis Rolny_2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzony jest w Urzędzie Gminy Chodel w okresie od dnia 15 czerwca do 8 lipca 2020r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz.U. poz. 1728). Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszać się powinni do Urzędu Gminy w Chodlu, podając swoje imię , nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, których mowa w art. 20 ust. 1 o powszechnym spisie rolnym w 2020r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:1) pełnoletnich;2) zamieszkałych na terenie danej gminy;3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.2.  Oświadczenie o spełnieniu wymagania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.