Nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w ramach Programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, do którego chce wnioskować Gmina Chodel, dlatego ogłaszamy nabór osób spełniających kryteria udziału w Programie i potrzebujących komputera. Nabór dotyczy tylko dzieci uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, ponieważ komputer ma być pomocą w nauce. Zgłoszenia w postaci wypełnionego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego lub oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu, która ukończyła 18 rok życia i nadal uczy się w roku szkolnym 2021/2022, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021r. Zgłoszenia muszą być kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 81 827 73 16. Osoby kwalifikujące się do Programu muszą spełniać łącznie 3 warunki: • uczyć się w roku szkolnym 2021/2022 w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, • zamieszkiwać w gminie Chodel, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (Jeżów, Ratoszyn Drugi); • być członkiem rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny), który pracował w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR. Wzór zgłoszeń oraz regulamin konkursu do pobrania pod ogłoszeniem.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)