Szkoły

Sala-komputerowa-w-ZSPiPS-w-Chodlu

Sala komputerowa w SP w Chodlu

OŚWIATA

Jednym z pierwszoplanowych zadań, jakie realizuje gmina Chodel, jest zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki i wychowania oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego. Obecnie gmina jest organem prowadzącym dla 3 placówek oświatowych, które zapewniają edukację na poziomie podstawowym, 2 placówek zapewniających edukację na poziomie gimnazjalnym, a także 3 placówek zapewniających opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym. Do placówek nadzorowanych przez gminę w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało łącznie 931 dzieci.

Placówki oświatowe prowadzone przez gminę stan na 1.09.2017r.

Nazwa szkoły Dyrektor Liczba oddziałów Liczba uczniów
Przedszkole Samorządowe w Chodlu Wiesław Dudek 6 130
Przedszkole w Granicach (w ramach SP) Antoni Bielecki 2 36
Przedszkole w Ratoszynie (w ramach SP) Ireneusz Maj 3 72
Szkoła Podstawowa w Chodlu im. ks. J. Twardowskiego Wiesław Dudek
14 286
Szkoła Podstawowa w Granicach Antoni Bielecki 7 65
Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Ireneusz Maj 9 160
       
       

 

Poza placówkami zapewniającymi edukację na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, na terenie gminy funkcjonuje też Zespół Szkół w Chodlu, który daje możliwość kontynuowania edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym. Funkcję organu prowadzącego ZS w Chodlu sprawuje Powiat Opolski. W roku szkolnym 2015/2016 w placówce funkcjonowały 3 oddziały szkolne, w których naukę pobierało 54 uczniów.

Infrastruktura szkolna będąca w posiadaniu gminy jest dobrze utrzymana, niezbędny jest jednak remont sanitariatów, zwiększenie bezpieczeństwa i jakości użytkowania terenów przyszkolnych, w tym zwłaszcza terenu przy ZSPiPS w Chodlu, oraz systematyczna wymiana wyposażenia potrzebnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych, w tym zwłaszcza wymiana części sprzętu komputerowego oraz zakup dodatkowych urządzeń multimedialnych.

Dotychczasowa poprawa ogólnych warunków nauczania, realizowana była przez gminę zarówno ze środków pochodzących z budżetu własnego, jak i środków pochodzących z zewnątrz. Do środków pochodzących z zewnątrz, należą środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, m.in. w ramach: Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, a także środki pozyskane z budżetu państwa, w tym: budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych przy udziale środków zewnętrznych należą: zmiana technologii kotłowni szkolnych z węglowych na olejowe i gazowe oraz modernizacja instalacji c.o. (WFOŚiG, PAOW), doposażenie świetlic szkolnych, nowych sal lekcyjnych i stołówki szkolnej w Chodlu (MEN, PAOW), uruchomienie Centrum Kształcenia na Odległość (SPO RZL), organizacja w okresie 2007-2009 przyszkolnych punktów opieki przedszkolnej (PPWOW), organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych (PPWOW),  uruchomienie punktu bezpłatnego dostępu do internetu w GBP w Chodlu oraz sieci bezprzewodowego dostępu do internetu dla części m. Chodel (RPO WL), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSPiPS w Chodlu (MEN), zwiększenie zasobów książkowych bibliotek szkolnych (MKiDN).

Do projektów edukacyjnych zrealizowanych w poprzednim okresie programowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, należą projekty pt.: „Edukacja przedszkolna – przyszłość naszych dzieci”, „Równi na starcie”, „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”.

Projekt pt. „Edukacja przedszkolna – przyszłość naszych dzieci” realizowano w okresie od początku roku szkolnego 2010/2011 do końca roku szkolnego 2012/2013. W ramach realizacji projektu, w roku szkolnym 2010/2011 urządzono i uruchomiono 3 punkty przedszkolne (Chodel, Granice, Ratoszyn Drugi), przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. Do końca roku szkolnego 2012/2013 koszty funkcjonowania punktów pokrywano ze środków pozyskanych w ramach projektu. Od początku roku szkolnego 2013/2014 działalność punktów finansowana jest ze środków własnych gminy.

Projekt pt.: „Równi na starcie” realizowano w roku szkolnym 2012/2013. W ramach realizacji projektu dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez gminę, objęte zostały szeregiem dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym: z języka angielskiego, niemieckiego, przyrody, informatyki, muzyki, teatralnych, fotograficznych, artystycznych. Dla dzieci mających trudności w nauce realizowano: zajęcia wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia dla uczniów niedostosowanych społecznie, z dysfunkcjami, zajęcia doskonalące kompetencje społeczne oraz zajęcia indywidualne. Dodatkowo realizowano zajęcia pozaszkolne – wyjazdy na basen i na zajęcia muzyczno-wokalne w Poniatowej. W ramach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych. Szkoły podstawowe w Chodlu i Granicach oraz gimnazjum w Chodlu otrzymały tablice interaktywne z laptopami. Do Szkoły Podstawowej w Granicach została zakupiona nowa pracownia komputerowa, a do Zespołu Szkół w Ratoszynie – kamera cyfrowa. Do wszystkich szkół zakupiono również nowoczesne edukacyjne programy komputerowe oraz pomoce dydaktyczne.

Projekt pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zrealizowano w roku 2014. Zakres projektu objął zakup nowego wyposażenia dydaktycznego na potrzeby oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach szkół podstawowych, oraz doposażenie przyszkolnych placów zabaw dla najmłodszych dzieci.

 Wykaz placówek oświatowych na terenie Gminy Chodel.

Szkoły Podstawowe:

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu, ul.Szkolna 19, tel. (81)  829 10 24. e-mail: spchodel@poczta.wp.pl

 1. Dyrektor  mgr inż Wiesław Dudek
 2. 2. Szkoła Podstawowa w   Granicach, Granice 77 
 3.     24-350 Chodel, tel.  (81) 829 42 95.
 4.    e-mail:  spgranice@wp.pl
 5. Dyrektor mgr Antoni Bielecki
 6.  Szkoła Podstawowa w Ratoszynie,   Ratoszyn  Drugi 192, 24-350  Chodel tel. (81) 829 30 04, e-mail: zs.ratoszyn@interia.   Dyrektor  mgr Ireneusz Maj

 

 Szkoła Podstawowa w Ratoszynie , Ratoszyn Drugi 192,    tel. (81) 829 30 04,e-mail:  zs.ratoszyn@interia.pl 

 1. Dyrektor Ireneusz Maj
 2. Przedszkole Publiczne:
 3. 1.Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu,           ul. Szkolna 19 , 24-350 Chodel,
 4. tel. (81) 829 10 24, e-mail: spchodel@poczta.wp.pl
 5. Dyrektor mgr inż Wiesław Dudek

Szkoły ponadgimnazjalne:

 1. Zespół Szkół w Chodlu, ul. Partyzantów 39, 24-350 Chodel,
 2. tel. (81) 829 10 27. Dyrektor mgr Maj Agnieszka