Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Chodel w 2017r. ”

 

 

 

Gmina Chodel informuje, że otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia               pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST ”

 

Dotujący działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony Środowiska (Dz.U.  z 2017 r.poz.519 ze zm.)umowy udostępnienia środków Nr 150/2015/WF/US z dnia 14.05.2015r. zawartej z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą ”SYSTEM-Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1-Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”oraz uchwały nr 425/2017 Zarządu WFOŚiGW w Lublinie z dnia 24.05.2017r.udziela Dotowanemu Gminie Chodel na podstawie Jego wniosku z dnia 30.11.2016r.dotacji w wysokości do kwoty 26 200 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście złotych) na zadanie ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych zadania,    w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW    i 50%  ze środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Lublinie.