Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art.24e. ust. 3) przedstawia zatwierdzoną przez organ regulacyjny Wody Polskie taryfę na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chodel. W dniu 23.09.2021 r. organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Chodel. Zgodnie z art. 24f ,ust.1 zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 01 października 2021 r.