INFORMACJA ! W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Nr 4/22 z dnia 7 lipca 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik – zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176.) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości. Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (nie dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie tut. Zarządu.