2021

Inwestycje wykonane w 2021 roku

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnegoWartość
zadania w zł
1.Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej ul. Partyzantów w m. Chodel, od km 67+702,62 do km 68+695 (rozpoczęcie prac w 2020 roku)1 075 943,02
2.Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Świdno306 860,45
3.Remont nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie zjazdów na długości 332 mb. ul. Partyzantów w m. Chodel159 546,42
4.Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+054 do km 0+180, dł. 0,126 km w m. Chodel, ul. Strażacka99 630,00
5.Przebudowa ulicy Piaskowej i ulicy P. Ściegiennego w m. Chodel polegająca
na budowie chodnika po stronie lewej ul. Piaskowej w m. Chodel, gm. Chodel,
km roboczy: od km 0+000,00 do km 0+253,75, długość 253,75 mb.
146 370,00
6.Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na działce nr ewid. 329, obręb Radlin w m. Radlin, gm. Chodel, km roboczy 0+550,95 – 0+687, długość 136,05 mb.113 160,00
7.Budowa drogi powiatowej nr 2633L Granice – Świdno w m. Świdno w zakresie budowy chodników i zjazdów, gm. Chodel, km roboczy 0+000,00 – 0+447,50, długość 445,50 mb.211 085,22
8.Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego wydzielonego) w miejscowości Zastawki i Godów183 393,00
9.Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego wydzielonego) w miejscowości Antonówka162 360,00
10.Wykonanie przyłącza wodociągowego przy zalewie w Chodlu34 612,20
11.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kW przy hydroforni w m. Granice99 630,00
12.Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie, Granicach, Siewalce i Dziennym Domu Seniora w Chodlu159 159,98
13.Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości
w miejscowości Chodel
644 263,39
14.Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 roku)w trakcie
15.Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 r.)2 592 335,00
16.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w Gminie Chodel (rozpoczęcie prac w 2020 roku) w ramach której wykonano termomodernizację budynków:
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu;
Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim;
Szkoła Podstawowa w Granicach;
Budynek przedszkola w Ratoszynie Drugim;
Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie;
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu.
Ogółem
6 561 838,52
w tym
w 2021 r.
3 384 196,75
17.Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzciniec220 000,00

Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej (ul. Partyzantów) w miejscowości Chodel

Zdjęcie 1 – Przebudowa byłej drogi wojewódzkiej (ul. Partyzantów) w miejscowości Chodel

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świdno

Zdjęcie 2 – Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świdno

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kW przy hydroforni w m. Granice

Zdjęcie 3 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,5 kW przy hydroforni w m. Granice

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Zdjęcie 4 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Granicach

Zdjęcie 5 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Granicach

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

Zdjęcie 6 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ratoszynie Drugim

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie

Zdjęcie 7 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Godowie

Chodnik przy drodze powiatowej nr 2248L wraz z miejscami postojowymi

Zdjęcie 8 – Chodnik przy drodze powiatowej nr 2248L wraz z miejscami postojowymi

Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel

Zdjęcie 9 – Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Chodel

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Ratoszynie Drugim

Zdjęcie 10 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przedszkola w Ratoszynie Drugim

Dom Senior+ w Chodlu

Zdjęcie 11 – Dom Senior+ w Chodlu

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Trzciniec

Zdjęcie 12 Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Trzciniec