Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Chodel uruchomiony został Gminny
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Chodel
aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

dwa obrazki przedstawiające dom przed i po termomodernizacji

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych
do najwyższego poziomu dofinansowania.

Na jakie inwestycje można uzyskać rządowe wsparcie

Program “Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
• montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Osoby uprawnione do skorzystania z dofinansowania

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania uzależniona jest
od wysokości dochodu i przyznawana jest na 3 poziomach.

*Podstawowy poziom dofinansowania:
dochód roczny beneficjenta nie przekracza kwoty 135 000 zł.

*Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

*Najwyższy poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dotacji

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego
poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami
dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

obraz przedstawiający możliwości termomodernizacji domu

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej:
www.czystepowietrze.gov.pl

 

obrazki przedstawiają kompleksową termomodernizację budynków

 

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

– oferowanej ceny usługi i produktu,

– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin
w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .