Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Chodel uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Chodel aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Na jakie inwestycje można uzyskać rządowe wsparcie

Program “Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż,
nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
• montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Osoby uprawnione do skorzystania z dofinansowania

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wysokości dochodu i przyznawana jest na 3 poziomach.

*Podstawowy poziom dofinansowania:
dochód roczny beneficjenta nie przekracza kwoty 135 000 zł.

*Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

*Najwyższy poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dotacji

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej:
www.czystepowietrze.gov.pl