Czyste powietrze

Program Czyste Powietrze

Informujemy, że 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Chodel uruchomiony został Gminny
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

informacja o miejscu i godzinach pracy gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego czyste powietrze

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Chodel
aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

dwa obrazki przedstawiające dom przed i po termomodernizacji

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez
beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych
do najwyższego poziomu dofinansowania.

Na jakie inwestycje można uzyskać rządowe wsparcie

Program “Czyste Powietrze” przewiduje dofinansowanie m.in.:
• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż
nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
• docieplenia przegród budynku,
• wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
• montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Osoby uprawnione do skorzystania z dofinansowania

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość dofinansowania uzależniona jest
od wysokości dochodu i przyznawana jest na 3 poziomach.

*Podstawowy poziom dofinansowania:
dochód roczny beneficjenta nie przekracza kwoty 135 000 zł.

*Podwyższony poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

*Najwyższy poziom dofinansowania: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Maksymalne kwoty dotacji

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego
poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami
dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

obraz przedstawiający możliwości termomodernizacji domu

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Chodel na dzień 31.03.2023 r.
• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 133
• Liczba zawartych umów o dofinansowanie 119
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 76
• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 1 800 474,73 zł.

obrazki przedstawiają kompleksową termomodernizację budynków