2023

Wyciąg z obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 13 października 2023 r.

Komunikat lista uniewazniona

Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o rozkładzie jazdy

Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Komisji i szkoleniu członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 15.10.2023 r

informacja_o_szkoleniu_1-4

informacja_o_szkoleniu_5-8

Informacja Wójta Gminy Chodel dotycząca bezpłatnego transportu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja_Wojta_Gminy_Chodel

UG_CHODEL_zgloszenie_wybory_dowozy 

1695684333_postanowienie-662023-kw-iii

Załącznik do postanowienia komisarza_III_wyciąg

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 18 września 2023 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego

gm._Chodel_informacja_o_losowaniach

Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 14 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień15 października 2023 r.

informacja_o_siedzibach_obkw_061201

Obwieszczenie Wójta Gminy Chodel z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

obwieszczenie_o_obwodach_061201

Pełnomocnictwo do głosowania

Wymagane dokumenty
Pełnomocnictwo do głosowania sporządzone do wyborów do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r. Wydawane jest tylko JEDNO pełnomocnictwo i na jego podstawie pełnomocnik może głosować w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Nie ma możliwości zastrzeżenia w pełnomocnictwie, że dotyczy tylko wyborów lub tylko referendum.

Jeśli jesteś osobą, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat albo osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu.
Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 6 października 2023r.   

Wniosek składa się na formularzu, określonym w przepisach.

Do wniosku dołącza się:

 • pisemną zgodę na dedykowanym formularzu osoby mającej być pełnomocnikiem;
 • w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.

Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

 • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
 • wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;

wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Chodlu, stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pokój nr 2, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Opłaty
Pełnomocnictwo do głosowania jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb odwoławczy
Brak

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

wniosek-o-sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania

Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

Wymagane dokumenty
Jednorazowa zmiana miejsca głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu dotyczy z mocy prawa również referendum wyznaczonego na 15 października 2023 r.

Jeśli będziesz czasowo na terenie Gminy Chodel w dniu wyborów do Sejmu i Senatu (oraz referendum) – 15 października 2023 r. – i chciałbyś zagłosować – złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania (dopisanie do spisu wyborców).

Wniosek o zmianę należy złożyć najpóźniej 12 października 2023 r.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz wnieść na piśmie – wniosek musi zostać doręczony do Urzędu najpóźniej 12 października 2023 r. w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą) i podpisany przez wyborcę. Wniosek musi być zgodny z załączonym WZOREM.

Miejsce złożenia dokumentów
Wniosek możesz złożyć w Chodlu: Urząd Gminy w Chodlu, stanowisko do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych, pokój nr 2, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Opłaty
Zmiana miejsca głosowania jest bezpłatna.

Termin i sposób załatwienia
Po złożeniu wniosku będziesz od razu ujęty w spisie wyborców pod wskazanym adresem na terenie Gminy Chodel.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców,
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tryb odwoławczy
Brak.

wniosek-o-zmiane-miejsca-glosowania2

W wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli spełniasz następujące warunki:  

 1. jesteś wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. w dniu głosowania podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 3. najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat.

Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jesteś wpisany do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej zgodnie ze wskazanym adresem przez pracowników Poczty Polskiej najpóźniej na 6 dni przed wyborami. Jeżeli pakiet wysyłany będzie do osoby, która w dniu głosowania będzie przebywać na kwarantannie lub będzie poddana obowiązkowej izolacji to pakiet zostanie dostarczony najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.

W pakiecie wyborczym otrzymasz:

 1. kopertę zwrotną,
 2. karty do głosowania,
 3. kopertę na kartę do głosowania,
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania,
 5. instrukcję głosowania korespondencyjnego.

Po otrzymaniu pakietu wyborczego:

 1. oddajesz głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części kart do głosowania,
 2. po oddaniu głosu wkładasz karty do głosowania do koperty z napisem “Koperta na kartę do głosowania”, a następnie zaklejasz kopertę,
 3. wypełniasz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu,
 4. następnie zaklejoną “Kopertę na kartę do głosowania” oraz wypełnione oświadczenie wkładasz do koperty zwrotnej z adresem obwodowej komisji wyborczej,

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności kopertę z adresem obwodowej komisji wyborczej możesz:

 1. wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej,
 2. lub w dniu wyborów w godzinach 7:00-21:00, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego3

zgloszenie-zamiaru-korespondencyjnego

klauzula CRW

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych (wyciąg)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent wyznaczył w nim datę wyborów do Sejmu i do Senatu na niedzielę 15 października 2023 r. oraz ustalił kalendarz wyborczy.

1691570432_postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-8-sierpnia-2023-r

POSTANOWIENIE Nr 32/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Chodel na stałe obwody głosowania

Postanowienie Nr 9/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chodel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Nr 8/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE III z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu grani okręgów wyborczych Gminy Chodel do stanu faktycznego