2023

Inwestycje planowane i wykonane w 2023 roku

W dniu 14.04.2023 r. została uroczyście podpisana umowa na wykonanie dróg gminnych przez Wójta Gminy Chodel Przemysława Kowalskiego, Skarbnika Gminy Sławomira Czuryło oraz Pana Romana Madejka PPTHU ROLBUD, który złożył najkorzystniejszą ofertę w kwocie 5 051 963,53 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, „Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel”, a dofinansowanie dla Gminy to aż 95%. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Godowska w m. Chodel (dawna DW833), dł. 0,998 km;

2) Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chodel, dł. 0,164 km;

3) Przebudowa drogi gminnej nr 108275L dr. pow. 2247L Kol. Borów – dr. pow. 2245L – Grądy, dł. 0,930 km;

4) Remont drogi gminnej nr 108154L Dębiny – Sewerynówka – Siewalka – dr. gm. 108237L we wsi Książ, dł. 0,998 km;

5) Remont i przebudowa drogi gminnej nr 107060L dr. pow. 2248L – Stasin – Ludwinów – Przedm. Rankowskie, dł. 1,128 km.

Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.

zdjęcie wójta gminy i Romana Madejka
ulica Kościelna w Chodlu
droga w n. Siewalka
ul. Godowska w m. Chodel
droga w m. Stasin
droga w m. Grądy

——————————————————————————————————————–

Rusza przetarg na Budowę Przedszkola i Świetlicy w Granicach
2023-03-16 Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane:

Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach

Data publikacji: 15 marca 2023 r., godz. 14:52

Termin składania ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:00

Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Termin otwarcia ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:30

Krótki opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/4155/Polski Ład dotyczącą realizacji przez Gminę Chodel Inwestycji: Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach.
  2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentację techniczną), pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:

2.1. rozbiórkę istniejącego budynku edukacyjno-gospodarczego;

2.2. budowę budynku przedszkola i świetlicy szkolnej;

2.3. wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c. o. z pompą ciepła, wentylacyjnej oraz elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną;

2.4. wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej;

2.5. wykonanie systemu alarmowego SSWiN oraz systemu monitoringu zewnętrznego;

2.6. wykonanie elementów zagospodarowania terenu:

2.6.1. parkingu oraz utwardzenia terenu;

2.6.2. ogrodzenia;

2.6.3. montażu urządzeń placu zabaw z wykonaniem fundamentów;

2.6.4. oświetlenia (w tym montaż lamp solarnych);

2.5.5. boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i piłkochwytów, montaż wyposażenia);

2.6.6. pielęgnacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem nowego wyposażenia oraz piłkochwytów;

2.6.7. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych);

2.7. zakup wyposażenia pomieszczeń.

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wizualizacja bryły projektowanego przedszkola w Granicach

Wizualizacja bryły projektowanego przedszkola w Granicach

Rzut przyziemia projektowanego przedszkola w Granicach

Rzut przyziemia projektowanego przedszkola w Granicach

——————————————————————————————————————–

W dniu 12.01.2023 r. odbyło się oficjale otwarcie Klubu „Senior +” w Świdnie. W otwarciu Klubu uczestniczył proboszcz parafii w Pusznie Skokowskim ks. Jan Karaś, który poświęcił obiekt oraz Wójt Gminy Chodel Przemysław Kowalski, który dokonał oficjalnego otwarcia. Swoją obecnością otwarcie Klubu uświetnili także Radni Gminy Chodel oraz pracownicy UG Chodel i GOPS, pod który podlega Klub. Koszt całkowity utworzenia i wyposażenia Klubu to 378 125,23 zł z czego 191 576,36zł to dofinansowanie. Budynek przeszedł gruntowny remont począwszy od iniekcji ścian poprzez poprawienie konstrukcji stropu nad parterem po dostosowanie pomieszczeń sanitarnych. Ułożone zostały posadzki z płytek gresowych oraz wykonano niezbędne prace malarskie. Zakupiono sprzęt do ćwiczeń i wypoczynku. Panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek dla gości. Mamy nadzieję, że odnowiony budynek będzie służył mieszańcom przez wiele lat, a wszystkim Seniorom w Nowym Roku życzymy dużo zdrowia!

Wójt Gminy Chodel przecinający wstęgę

Wójt Gminy Chodel – Przemysław Kowalski dokonujący oficjalnego otwarcia Klubu „Senior +” w Świdnie

Pokój w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój ćwiczeń w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój ćwiczeń w Klubie „Senior +” w Świdnie