2023

Inwestycje planowane i wykonane w 2023 roku

Ruszyła budowa długo oczekiwanego Przedszkola i Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach. Prace wyburzeniowe rozpoczęły się 3 czerwca, od tego czasu sukcesywnie postępują kolejne prace wykonawcze, a wczoraj (7 czerwca) zostały wykonane ławy fundamentowe.

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy obejmuje:

– rozbiórkę istniejącego budynku edukacyjno-gospodarczego;

– budowę budynku przedszkola i świetlicy szkolnej;

– wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c. o. z pompą ciepła, wentylacyjnej oraz elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną;

– wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej;

– wykonanie systemu alarmowego SSWiN oraz systemu monitoringu zewnętrznego;

– wykonanie elementów zagospodarowania terenu:

– parkingu oraz utwardzenia terenu;

– ogrodzenia;

– montażu urządzeń placu zabaw z wykonaniem fundamentów;

– oświetlenia (w tym montaż lamp solarnych);

– boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i piłkochwytów, montaż wyposażenia);

– pielęgnacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem nowego wyposażenia oraz piłkochwytów;

– małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych);

– zakup wyposażenia pomieszczeń.

Budowa przedszkola w Granicach

Budowa przedszkola w Granicach

W dniu 24 maja 2023 roku została podpisana przez Wójta Gminy Chodel Przemysława Kowalskiego, Skarbnika Gminy Sławomira Czuryło oraz Pana Macieja Kańczugowskiego, Prezesa Zarządu firmy DAJK umowa na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Chodel” dla części dotyczącej instalacji paneli fotowoltaicznych. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Energia ze słońca dla Gminy Chodel” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Wartość tej części zamówienia wyniesie 4 328 640,00 zł z czego 85% stanowi kwota dofinansowania. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż 260 sztuk instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chodel. Umowę podpisano w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na czas od ogłoszenia przetargu (6 luty 2023r. )do wyłonienia Wykonawcy (12 maja 2023r.) wpływ miała złożoność zagadnienia, duża ilość pytań na etapie składania ofert, która wymagała wnikliwej analizy oraz szczegółowych odpowiedzi, a także terminy wynikające z prowadzonej procedury unijnej, których Zamawiający zobowiązany był dochować. Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 31.08.2023 r.

Wniosek o dofinansowanie, dla Gminy Chodel, został złożony w 2019 r., a podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego nastąpiło 30 września 2022 r., w związku z tym instalacje będą montowane u mieszkańców, którzy w 2019 r. zgłosili chęć uczestnictwa w ww. projekcie.

instalacje fotowoltaiczne

przyznany grant na instalacje fotowoltaiczne

podpisanie umowy na instalacje fotowoltaiczne

W dniu 14.04.2023 r. została uroczyście podpisana umowa na wykonanie dróg gminnych przez Wójta Gminy Chodel Przemysława Kowalskiego, Skarbnika Gminy Sławomira Czuryło oraz Pana Romana Madejka PPTHU ROLBUD, który złożył najkorzystniejszą ofertę w kwocie 5 051 963,53 zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, „Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel”, a dofinansowanie dla Gminy to aż 95%. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej ul. Godowska w m. Chodel (dawna DW833), dł. 0,998 km;

2) Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chodel, dł. 0,164 km;

3) Przebudowa drogi gminnej nr 108275L dr. pow. 2247L Kol. Borów – dr. pow. 2245L – Grądy, dł. 0,930 km;

4) Remont drogi gminnej nr 108154L Dębiny – Sewerynówka – Siewalka – dr. gm. 108237L we wsi Książ, dł. 0,998 km;

5) Remont i przebudowa drogi gminnej nr 107060L dr. pow. 2248L – Stasin – Ludwinów – Przedm. Rankowskie, dł. 1,128 km.

Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę.

zdjęcie wójta gminy i Romana Madejka
ulica Kościelna w Chodlu
droga w n. Siewalka
ul. Godowska w m. Chodel
droga w m. Stasin
droga w m. Grądy

——————————————————————————————————————–

Rusza przetarg na Budowę Przedszkola i Świetlicy w Granicach
2023-03-16 Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane:

Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach

Data publikacji: 15 marca 2023 r., godz. 14:52

Termin składania ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:00

Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Termin otwarcia ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:30

Krótki opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/4155/Polski Ład dotyczącą realizacji przez Gminę Chodel Inwestycji: Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach.
  2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentację techniczną), pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:

2.1. rozbiórkę istniejącego budynku edukacyjno-gospodarczego;

2.2. budowę budynku przedszkola i świetlicy szkolnej;

2.3. wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c. o. z pompą ciepła, wentylacyjnej oraz elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną;

2.4. wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej;

2.5. wykonanie systemu alarmowego SSWiN oraz systemu monitoringu zewnętrznego;

2.6. wykonanie elementów zagospodarowania terenu:

2.6.1. parkingu oraz utwardzenia terenu;

2.6.2. ogrodzenia;

2.6.3. montażu urządzeń placu zabaw z wykonaniem fundamentów;

2.6.4. oświetlenia (w tym montaż lamp solarnych);

2.5.5. boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i piłkochwytów, montaż wyposażenia);

2.6.6. pielęgnacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem nowego wyposażenia oraz piłkochwytów;

2.6.7. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych);

2.7. zakup wyposażenia pomieszczeń.

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wizualizacja bryły projektowanego przedszkola w Granicach

Wizualizacja bryły projektowanego przedszkola w Granicach

Rzut przyziemia projektowanego przedszkola w Granicach

Rzut przyziemia projektowanego przedszkola w Granicach

——————————————————————————————————————–

W dniu 12.01.2023 r. odbyło się oficjale otwarcie Klubu „Senior +” w Świdnie. W otwarciu Klubu uczestniczył proboszcz parafii w Pusznie Skokowskim ks. Jan Karaś, który poświęcił obiekt oraz Wójt Gminy Chodel Przemysław Kowalski, który dokonał oficjalnego otwarcia. Swoją obecnością otwarcie Klubu uświetnili także Radni Gminy Chodel oraz pracownicy UG Chodel i GOPS, pod który podlega Klub. Koszt całkowity utworzenia i wyposażenia Klubu to 378 125,23 zł z czego 191 576,36zł to dofinansowanie. Budynek przeszedł gruntowny remont począwszy od iniekcji ścian poprzez poprawienie konstrukcji stropu nad parterem po dostosowanie pomieszczeń sanitarnych. Ułożone zostały posadzki z płytek gresowych oraz wykonano niezbędne prace malarskie. Zakupiono sprzęt do ćwiczeń i wypoczynku. Panie z tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały poczęstunek dla gości. Mamy nadzieję, że odnowiony budynek będzie służył mieszańcom przez wiele lat, a wszystkim Seniorom w Nowym Roku życzymy dużo zdrowia!

Wójt Gminy Chodel przecinający wstęgę

Wójt Gminy Chodel – Przemysław Kowalski dokonujący oficjalnego otwarcia Klubu „Senior +” w Świdnie

Pokój w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój ćwiczeń w Klubie „Senior +” w Świdnie

Pokój ćwiczeń w Klubie „Senior +” w Świdnie