Efektywność energetyczna budynków – warto wiedzieć

Efektywność energetyczna budynków to nic innego jak stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek.

Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Uregulowania prawne

Podstawy prawne określające procedury i przepisy w obszarze charakterystyki energetycznej budynków znajdziecie Państwo poniżej:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497) – TUTAJ

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.) – TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) – TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.) – TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513) – TUTAJ

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.) – TUTAJ

Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia “Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. z 2015 r. poz. 614) – TUTAJ

Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków” – TUTAJ

Programy wsparcia renowacji budynków

Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to:

Program Czyste Powietrze – https://czystepowietrze.gov.pl

Pozostałe informacje dotyczące wiedzy technicznej dotyczącej efektywności energetycznej budynków znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow