Informacja dla obywateli Ukrainy dot. podstawowej opieki zdrowotnej

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy1, są uprawnieni do opieki
medycznej udzielanej na terytorium RP obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na takich
samych zasadach i w takim zakresie jak obywatele RP.
W związku z powyższym, w zależności od rodzaju schorzenia osoby te powinny
kierować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub do Nocnej i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej2. Natomiast do szpitalnego oddziału ratunkowego osoby te powinny udawać się
wyłącznie w przypadku wystąpienia u tych osób stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego3.
Informacje dot. świadczeń opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy są dostępne na
stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta-z-ukrainy/),
natomiast w języku ukraińskim na stronie Ministerstwa Zdrowia
(https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy).