INFORMACJA W SPRAWIE ULGI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

INFORMACJA W SPRAWIE ULGI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

 Gmina Chodel uchwałą Rady Gminy Chodel  Nr LXI/257/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 lutego 2023 r. istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chodel, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Jednocześnie informujemy, że od właściciela nieruchomości, który korzysta ze zniżki nie będą odbierane bioodpady (odpady kuchenne oraz odpady z ogrodu jak liście, trawa, drobne gałęzie) wystawiane przed nieruchomością.

Odpady te nie będą również przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego przy ul. Piłsudskiego 11 w Chodlu.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, w drodze decyzji, zostanie stwierdzona utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji;

Rodzaje kompostowników

Kompostowniki do usytuowania na działce można kupić np. w sklepie budowlanym lub zbudować samodzielnie. Wśród nich wyróżniamy:

 • kompostowniki otwarte – najczęściej budowane z belek lub desek. Składają się z czterech ścian i pionowych narożników. Nie posiadają dna, aby biomasa mogła mieć styczność z glebą. Im więcej odpadów organicznych, tym można konstruować wyższy kompostownik. Otwartym kompostownikiem może być także kupiony – plastikowy pojemnik o pojemności kilkuset litrów,
 • kompostowniki zamknięte – pojemniki z plastiku o pojemności kilkuset litrów, nie posiadające dna. W czterech ścianach znajdują się szczeliny, które zapewniają termoizolację biomasy i jej szybszy rozkład. Pojemniki posiadają otwieraną górną klapę, pozwalającą na zamknięcie kompostownika,
 • kompostowniki rotacyjne – są to plastikowe lub metalowe beczki, umieszczone na konstrukcji. Ich budowa umożliwia obracanie pojemnikiem, dzięki czemu w warunkach zamkniętych następuje wymieszanie resztek organicznych.

Odpady, które można przeznaczyć na kompost

 • ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
 • resztki po owocach i warzywach,
 • fusy po herbacie i kawie,
 • skorupki od jajek,
 • popiół drzewny,
 • suche pieczywo.

Usytuowanie kompostownika

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) tj.:

 • kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.

Funkcjonowanie przydomowych kompostowników w gminie Chodel przyczyni się do osiągnięcia przez gminę ustawowych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

W związku z  powyższym zachęcamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają taką możliwość, do założenia przydomowego kompostownika. Kompostowanie bioodpadów ma bardzo wiele zalet, a najważniejszą jest to, że kompost to naturalny nawóz, który jest źródłem cennych pierwiastków, substancji oraz próchnicy. Nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych.