POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu informuje, iż od dnia 01 lutego 2023 r. wydaje skierowania dla najuboższych mieszkańców Gminy Chodel na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD) Podprogram 2021 Plus.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej , które spełniają kryteria ustawowe przy jednoczesnym wystąpieniu przesłanek z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  m. in. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka wraz z dokumentami potwierdzającymi miesięczny dochód osoby/rodziny.

Warunkiem korzystania z pomocy żywnościowej jest spełnione kryterium dochodowe określone na podst. art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , które wynosi:

– 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej

– 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące pomocy żywnościowej można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel

Tel: 81-827-73-28