Rusza przetarg na Budowę Przedszkola i Świetlicy w Granicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach

Data publikacji: 15 marca 2023 r., godz. 14:52

Termin składania ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:00

Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Termin otwarcia ofert 3 kwietnia 2023, godz 12:30

Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach”. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR Edycja2/2021/4155/Polski Ład dotyczącą realizacji przez Gminę Chodel Inwestycji: Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach.

2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentację techniczną), pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, w szczególności:

2.1. rozbiórkę istniejącego budynku edukacyjno-gospodarczego;

2.2. budowę budynku przedszkola i świetlicy szkolnej;

2.3. wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c. o. z pompą ciepła, wentylacyjnej oraz elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną;

2.4. wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej;

2.5. wykonanie systemu alarmowego SSWiN oraz systemu monitoringu zewnętrznego;

2.6. wykonanie elementów zagospodarowania terenu:

2.6.1. parkingu oraz utwardzenia terenu;

2.6.2. ogrodzenia;

2.6.3. montażu urządzeń placu zabaw z wykonaniem fundamentów;

2.6.4. oświetlenia (w tym montaż lamp solarnych);

2.5.5. boiska wielofunkcyjnego (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i piłkochwytów, montaż wyposażenia);

2.6.6. pielęgnacji istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z montażem nowego wyposażenia oraz piłkochwytów;

2.6.7. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaków rowerowych);

2.7. zakup wyposażenia pomieszczeń.

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.