Informacja dot. zjawiska wałęsających się psów

Jak co roku w okresie wiosennym na terenie gminy Chodel nasila się zjawisko wałęsających się psów.

W większości przypadków psy posiadają swoich właścicieli a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli.

O uznaniu psa za „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Zdarzają się również przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają się po okolicy.

Każdy posiadacz psa powinien mieć świadomość, że obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga nakłada na niego ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 572) oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 2151, 2311 i 2581). Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.” Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może skutkować karą grzywny, nagany lub karą ograniczenia wolności.

W przypadku, kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może odpowiadać jak za przestępstwo. W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego, a takie zgłoszenia wymagają reakcji.

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach, a w szczególności: o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami, przypomina również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować wniosek do sądu z o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel.81 827 73 20). Osoba, która przekazuje zgłoszenie, musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zarówno wyłapywanie wałęsających się psów, jak i umieszczanie ich w schronisku to bardzo kosztowne zadanie (ok. 3000 zł za psa). Dlatego bardzo ważne jest, by informować Policję lub ewentualnie Urząd Gminy o takich przypadkach, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska.