SZANOWNI PAŃSTWO! W dniu 2.11.2023 r. (czwartek) Urząd Gminy w Chodlu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy!

ZARZĄDZENIE nr 61/2023 Wójta Gminy Chodel z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chodel w miesiącu listopadzie 2023 r. w zamian za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) zarządzam, co następuje:

  • 1 Wyznaczam dzień 2 listopada 2023 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chodel z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z tytułu Narodowego Święta Niepodległości przypadającego w sobotę 11 listopada 2023 r.
  • 2 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy.
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy /-/ Przemysław Kowalski

Zarządzenie nr 61_2023 dzień wolny