Wójt Gminy Chodel, w celu rozważenia przystąpienia do realizacji Programu, ogłasza nabór w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”

Wójt Gminy Chodel, w celu rozważenia przystąpienia do realizacji Programu, ogłasza nabór w ramach programu priorytetowego “Ciepłe Mieszkanie”. Nabór wniosków potrwa do 29 stycznia 2024 roku , zaś spotkanie i omówienie szczegółowych informacji odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godz. 14.00 na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Chodel.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Chodel.
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, t.j. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY

Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
1) Warunki, które musi spełnić beneficjent końcowy określony w ust. 7.3 pkt 2
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
− prawa własności albo
− ograniczonego prawa rzeczowego albo
− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł:
a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
* Dochód roczny ustalony na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A
b) ustalonym:
-zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
– na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
* Dochód roczny ustalony na podstawie: karty podatkowej (PIT-16) lub PIT- 28
c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;
d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy o świadczeniach
rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie,
wykazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. a)-d), dochody te sumuje się,
przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Rodzaje przedsięwzięć Intensywność i maksymalna kwota dotacji
1) Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania

lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 10 pkt. 5 i 6 Części 1) programu.

2) W przypadku gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia z pkt. 1) dopuszcza się wykonanie

(wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;

b) zakupu i montażu okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

3) Przedsięwzięciem dla gminy jest zbiór przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1) i 2) realizowanych przez beneficjentów końcowych.

 

30% faktycznie poniesionych kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia

realizowanego przez beneficjenta

końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

 Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Warunki, które musi spełnić beneficjent końcowy określony w ust. 7.3 pkt 2

1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności albo

− ograniczonego prawa rzeczowego albo

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rodzaje przedsięwzięć Intensywność i maksymalna kwota dotacji
1) Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania

lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 10 pkt. 5 i 6 Części 2) programu.

2) W przypadku gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia z pkt. 1) dopuszcza się wykonanie (wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;

b) zakupu i montażu okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

3) Przedsięwzięciem dla gminy jest zbiór przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1) i2) realizowanych przez beneficjentów końcowych

 

do 60% faktycznie poniesionych kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia

realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

Warunki, które musi spełnić beneficjent końcowy określony w ust. 7.3 pkt 2

1) Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

− prawa własności albo

− ograniczonego prawa rzeczowego albo

− najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie;

Rodzaje przedsięwzięć Intensywność i maksymalna kwota dotacji
1) Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania

lokalu mieszkalnego oraz:

a) zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku,

spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 10 pkt. 5 i 6 Części 3) programu.

2) W przypadku gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia z pkt. 1) dopuszcza się wykonanie (wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a) demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/ zbiornika na gaz do kotła;

b) zakupu i montażu okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c) zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d) dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu;

3) Przedsięwzięciem dla gminy jest zbiór przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1) i 2) realizowanych przez beneficjentów końcowych.

 

 

do 90% faktycznie poniesionych kosztów

kwalifikowanych przedsięwzięcia

realizowanego przez beneficjenta

końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny

ZASADY NABORU

W pierwszej kolejności Gmina ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. W tym celu zorganizowaliśmy nabór wniosków od mieszkańców Gminy Chodel, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawa do wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a ubieganiem się o dofinansowanie proszę o uzupełnienie krótkiej ankiety, która znajduje się w załączonych plikach lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chodel do dnia 29 styczeń 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu „CIEPŁE MIESZKANIE” można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi; https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie albo bezpośrednio  w Urzędzie Gminy.

Ankieta mieszkańcy

Spotkanie informacyjne-ciepłe mieszkanie