Informacja o możliwości składania wniosków na dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodlu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Urząd Gminy w Chodlu informuje,iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, od dnia 22 stycznia 2024 r. rozpoczął przyjmowanie wniosków na dodatek osłonowy. Dodatek ten będzie wypłacany na wniosek osób o dochodach nieprzekraczających 2100 zł (w gospodarstwach jednoosobowych) i 1500 zł na osobę (w gospodarstwach wieloosobowych). Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn.zm. i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł,

oraz

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

UWAGA!!!

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę odpowiednio 2100 zł lub 1500 zł, dodatek osłonowy jest pomniejszany o kwotę przekroczenia. W przypadku gdy ustalona w ten sposób wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 2. b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 oraz z 2023r. poz. 547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa     w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), wynosi:

1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się:

 • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek
 • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (skrzynka ePUAP /GOPS_Chodel/SkrytkaESP)
  UWAGA!!!! Należy pamiętać aby wniosek wraz z załącznikami popisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowalnym. W innym przypadku osoba zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych.
 • na urzędowym wzorze wniosku, który został określony przez Ministra Klimatu i Środowiska (dostępny w załącznikach).

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

UWAGA!!! Aby się zalogować na platformę ePUAP należy mieć podpis kwalifikowalny lub profil zaufany. Można też zalogować się przy pomocy swojego banku. 

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić.
 2. Wniosek podpisać i zeskanować do pliku pdf lub zapisać w postaci elektronicznej jako pdf.
 3. Należy wniosek podpisać podpisem kwalifikowalnym za pomocą dedykowanego oprogramowania lub podpisać profilem zaufanym za pomocą narzędzia które znajduje się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis- zaufany
 4. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 5. Jako adresata wpisać naszą jednostkę – GOPS_Chodel
 6. W Rodzaju pisma wybrać “Wniosek”, w pole Tytuł pisma wpisać “Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024”, w treści wpisać czego sprawa dotyczy, np. “W załączeniu przesyłam wypełniony i zeskanowany wniosek o wypłatę dodatku osłonowego”.
 7. Kolejnym krokiem jest dołączenie podpisanego wniosku w formie załącznika.
 8. Podpisać korespondencję podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym a następnie wszytko wysłać.

UWAGA!!!! Jeśli osoba pominie któryś z pkt. 3 i nie umieści swojego elektronicznego odpowiednika podpisu zostanie wezwana do uzupełnienia

WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU NA „DODATEK OSŁONOWY”

 • Zaświadczenie z KRUS o pobieraniu zasiłków chorobowych w roku 2022 – dotyczy osób zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS – jak również zasiłki chorobowe określone w przepisach

o systemie ubezpieczeń społecznych;

 • Zaświadczenie o wysokości stypendiów oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom w 2022 roku;
 • Kwota pobranych alimentów w 2022 roku;
 • Kserokopia decyzji przyznającej zasiłek macierzyński z KRUS lub świadczenie rodzicielskie z GOPS w 2021 r. lub 2022 r.;
 • Kserokopia decyzji przyznającej staż lub zasiłek dla bezrobotnych – wszystkich pełnoletnich członków rodziny w 2022 r.;
 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni(wszystkich pełnoletnich członków rodziny: wnioskodawca, współmałżonek, dzieci, partner) lub kserokopia nakazów podatkowych za rok 2022.

 WAŻNE:

Realizatorem zadania w Gminie Chodel jest

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu ul. Partyzantów 24,

24-350 Chodel

 Więcej informacji udzielamy pod numerem tel. (81) 827 73 25; (81) 827 73 27; (81) 827 73 28

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

wzór_wniosku_dodatek_osłonowy_2024_r_