Informujemy o realizacji ćwiczenia wojskowego pk. DRAGON-24 przez Siły Zbrojne RP

Uprzejmie informuję, że na terytorium województwa odbędą się ćwiczenia taktyczne wojsk, w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r. Głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu
dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.