Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Banner Rybactwo i morze

Beneficjent:     Gmina Chodel

Tytuł operacji: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie, Granicach, Siewalce i Dziennym Domu Seniora w Chodlu.

Cel operacji: Ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne poprzez zastosowanie instalacji OZE na świetlicach wiejskich w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie, Granicach, Siewalce i Dziennym Domu Seniora  w Chodlu.

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Gmina Chodel w dniu 30 września 2021r. zakończyła realizację projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie, Granicach, Siewalce i Dziennym Domu Seniora w Chodlu”. Operacja współfinansowana została w kwocie 79 942,00 zł. ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022 w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Ratoszynie Pierwszym, Trzcińcu, Radlinie, Świdnie, Granicach, Siewalce i Dziennym Domu Seniora w Chodlu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,04kW na świetlicy wiejskiej w Radlinie, instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,6 kW na świetlicy wiejskiej w Trzcińcu, instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,2 kW na świetlicy wiejskiej w Granicach,  instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,92 kW na świetlicy wiejskiej w Świdnie,  instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,92 kW na świetlicy wiejskiej w Ratoszynie Pierwszym,  instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,92 kW na świetlicy wiejskiej w Siewalce i instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,92 kW w Dziennym Domu Seniora w Chodlu.

Budynek

Zakończono wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji pn:„Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel” .W ramach w/w zadania wykonano roboty budowlane i montaż małej architektury.Osiągnięto cel, którym jest modernizacja i zagospodarowanie na potrzeby wypoczynku i edukacji jednego z dwóch śródleśnych zbiorników wodnych, tworzących zespół o nazwie „zalew” oraz terenów powiązanych z kompleksem pod względem przestrzennym  i funkcjonalnym. Realizacja zakresu objętego operacją przyczynia się do  zabezpieczenia zasobów wodnych i przyrodniczych Gminy Chodel oraz poprawia atrakcyjność ośrodka gminnego Chodel.

    Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016 – 2022,  w ramach Działania 4.2 – Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność,       w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020.                                Poziom dofinansowania wyniesie: 50,03 %.


Chodel, dn. 22.07.2019

Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel Trwają roboty na inwestycji pn:  Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel w ramach części II

pn: dostarczenie i montaż elementów małej architektury.

Montowana jest wieża do obserwacji  ornitologicznej, deszczochron z ławostołem, pomost wędkarski, gry terenowe w stelażu, tablice edukacyjne, ławki z  bala, kosze na  śmieci.Operacja powyższa współfinansowana jest ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”,  Priorytet 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

 Celem operacji jest  propagowanie  dobrostanu społecznego   i  dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.  Całkowita wartość operacji wyniesie dla części II około 90 000 zł,z czego pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniesie 50,03%.

Wiata
Wiata

Chodel, dn. 17.05.2019r.

Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel

Gmina Chodel przystąpiła do realizacji inwestycji pn:  Zagospodaro-wanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel, na którą składa się dwie części zamówienia:

część I: roboty budowlane – polegające na renowacji niecki zalewu orazokalających go grobli i wałów, które stanowić będą ścieżki spacerowe

część II: dostarczenie elementów małej architektury  – w ramach tej  części zamówienia zostanie zamontowana wieża do obserwacji  ornitologicznej, deszczochron z ławo-stołem, pomost wędkarski, gry terenowe w stelażu, tablice edukacyjne, ławki z  bala, kosze na  śmieci.Operacja powyższa współfinansowana będzie ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”,  Priorytet 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

  Celem operacji jest  propagowanie  dobrostanu społecznego i  dzie-dzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz mors-kiego dziedzictwa kulturowego obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.   

  Wartość operacji wyniesie około 490 000 zł, z czego pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniesie 50,03%. Gmina Chodel realizuje operację pn.: Zagospodarowanie terenów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych w miejscowości Chodel.

Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Operacja pn.: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu, mająca na celu stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornika wód stojących – Zalew w Chodlu, a w efekcie tegoż, zabezpieczenie przed degradacją specjalistycznych walorów turystycznych środowiska przyrodniczego obszaru objętego operacją,   w tym zwłaszcza walorów wędkarskich,     współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych  przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Wartość całkowita operacji: 109.052,22 zł, w tym:

  • kwota dofinansowania z budżetu UE: 87.919,00 zł,
  • wkład własny gminy: 21.133,22 zł.