Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Gmina Chodel rozpoczęła realizację projektu:„Modernizacja infrastruktury szkolnej w gminie Chodel”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy w trzech szkołach podstawowych na terenie gminy wiejskiej Chodel do czerwca 2018r.

Odbiorcami projektu będą szkoły podstawowe, uczniowie i nauczyciele w ramach placówek objętych wsparciem:

– Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu

– Szkoły Podstawowej w Ratoszynie

– Szkoły Podstawowej w Granicach

Zadania projektu polegają na modernizacji infrastruktury szkół. W każdej szkole zostaną przeprowadzone prace remontowe pracowni komputerowej polegające na wymianie drzwi, oświetlenia, grzejników i wykładziny, malowanie spełniające parametry niezbędne dla pracowni komputerowych. Po remoncie zostanie przeprowadzana adaptacja mająca w celu doprowadzenie internetu oraz instalacja niezbędnych urządzeń i okablowania do prawidłowego funkcjonowania pracowni. Każda pracownia zostanie wyposażona w komputery przenośne dla uczniów i nauczyciela, monitor interaktywny, klimatyzator.  Dodatkowo W Szkole Podstawowej w Granice i Szkole Podstawowej w Ratoszynie zostaną doposażone pracownie przyrodnicze w zakresie rzutnika bezlampowego oraz komputera przenośnego.

Rezultaty projektu to 3 szkoły podstawowe z obszaru gminy Chodel zmodernizowane i wyposażone w pracownie komputerowe, 2 szkoły podstawowe wyposażone w pracownie przyrodnicze, 304 użytkowników korzystających z infrastruktury w 2017/2018 roku.

Wartość projektu 469 166, 80zł.

Wkład EFRR: 398 791, 75zł.