Projekty EFS+

Projekt „Innowacyjne metody nauczania dla rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów i nauczycieli w gminie Chodel”

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Celem głównego projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Chodel do 30 czerwca 2026 roku, dla 380 uczniów oraz 30 nauczycieli z wymienionych wyżej szkół.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych trzy Szkoły Podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodel:

– Szkoła Podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Chodlu,

– Szkoła Podstawowa w Ratoszynie Drugim,

– Szkoła Podstawowa w Granicach

Główny obszar rozwoju kompetencji kluczowych poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów projekcie to: komunikacja językowa w języku polskim, języku angielskim, matematyki i nauki przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt zakłada również rozwój kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i wsparcie ze strony zespołu ekspertów. Nauczyciele będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności, które pozwolą na bardziej efektywne prowadzenie zajęć i lepsze przygotowanie uczniów do przyszłych wyzwań. W ramach projektu odbędą się w każdej szkole wyjazdy zawodoznawcze oraz do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Planowane efekty projektu: Poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów, wzrost zainteresowania nauką i chęć dalszego rozwoju, zwiększenie kompetencji nauczycieli i poprawa jakości kształcenia, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów, poprawa bazy dydaktycznej szkół, zwiększenie atrakcyjności szkoły i przyciągnięcie większej liczby uczniów.

Zakup wyposażenia do szkół (w zależności od potrzeb) w zakresie wyposażenia sal sensorycznych, sali doświadczania świata (aby umożliwić prowadzenie różnorodnych zajęć i terapii dla uczniów z trudnościami w nauce, ze spektrum autyzmu i innych niepełnosprawności), tablice interaktywnych, które pozwolą na dynamiczne i atrakcyjne przekazywanie wiedzy, wyposażenie pracowni językowych, magiczny dywan, zakup sprzętu sportowego i muzycznego, liczne pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania, matematyki, dziennikarstwa, plastyki, przyrody.

Rezultaty projektu to 304 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu, 30 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje, 285 uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem, 330 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym, doposażenie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chodel w pomoce dydaktyczne.

Łączna wartość projektu z kosztami pośrednimi 1687 566,58zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich – 1518501,73zł.

Rodzaje zajęć w Szkole Podstawowej Chodel:

zajęcia wyrównawcze matematyka, język polski, klasa IV-VIII
zajęcia wyrównujące Język angielski, klasa V-VIII
zajęcia rewalidacyjne indywidualne
zajęcia dodatkowe korekcyjno-kompensacyjne, klasa I-III
zajęcia dodatkowe warsztaty fotograficzne i dziennikarskie, klasa V-VIII
zajęcia dodatkowe warsztaty muzyczne, klasa IV-VII
zajęcia dodatkowe nauka języka angielskiego z wykorzystaniem bajek, klasa I-III
zajęcia dodatkowe koło recytatorskie
zajęcia dodatkowe edukacja teatralna
zajęcia dodatkowe koło szachowe
zajęcia dodatkowe koło matematyczne
zajęcia dodatkowe edukacja przyrodniczo-ekologiczna
Zajęcia dodatkowe zajęcia sportowe, klasa I-III
zajęcia dodatkowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, klasa VIII
zajęcia rozwijające język angielski dla uczniów zdolnych, klasa III-VI
zajęcia rozwijające język angielski dla uczniów uzdolnionych (wiedza o krajach anglojęzycznych), klasa VII-VIII
zajęcia rozwijające dla uzdolnionych dzieci, klasa I-III
zajęcia rozwijające robotyka, klasa VI-VIII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy, klasa VIII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy (ginące zawody), klasa III
wyjazd do Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

Rodzaje zajęć w Szkole Podstawowej w Granicach:

zajęcia wyrównawcze logopedia (indywidualne)
zajęcia wyrównawcze język polski, klasa VII-VIII
zajęcia wyrównawcze matematyka, klasa VII-VIII
zajęcia dodatkowe pomoc psychologiczno-pedagogiczna, klasa IV-V
zajęcia dodatkowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, klasa VIII
zajęcia rozwijające kompetencje językowe, klasa I-III
zajęcia rozwijające kompetencje językowe, klasa V-VIII
zajęcia dodatkowe dziennikarstwo, klasa V-VII
zajęcia dodatkowe ekologia, klasa IV-V
zajęcia dodatkowe muzyka, klasa V-VIII
zajęcia dodatkowe plastyka, klasa III
zajęcia dodatkowe integracja sensoryczna
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, klasa I-III
zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, klasa IV-VII
zajęcia rozwijające robotyka, klasa VI-VII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy, klasa VIII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy, klasa III
wyjazd do Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

Rodzaje zajęć w Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim:

 

zajęcia wyrównawcze matematyka, klasa II; IV
zajęcia wyrównawcze matematyka, klasa III
zajęcia wyrównawcze język angielski, klasa VII-VIII
zajęcia wyrównawcze język angielski, klasa IV-VI
zajęcia wyrównawcze logopedyczne (indywidualne), klasa I-III
zajęcia wyrównawcze trening umiejętności społecznych, klasa I-V
zajęcia wyrównawcze język polski, klasa II-III
zajęcia dodatkowe robotyka, klasa IV-VI
zajęcia dodatkowe informatyka, klasa VII-VIII
zajęcia dodatkowe iInformatyka, klasa II-III
zajęcia dodatkowe koło geograficzno-przyrodnicze
zajęcia dodatkowe korekcyjno-kompensacyjne (indywidualne)
zajęcia dodatkowe dziennikarstwo
zajęcia dodatkowe plastyka
zajęcia dodatkowe muzyka
zajęcia dodatkowe sport
zajęcia dodatkowe teatr
zajęcia dodatkowe integracja sensoryczna (indywidualne)
zajęcia dodatkowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, klasa VIII
zajęcia rozwijające fotografia
zajęcia rozwijające matematyka, klasa III
zajęcia rozwijające matematyka, klasa IV
zajęcia rozwijające język angielski, klasa VII-VIII
zajęcia rozwijające język angielski, klasa IV-VI
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, klasa VII-VIII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy, klasa VIII
wyjazd zawodoznawczy do pracodawcy (ginące zawody), klasa III
wyjazd do Centrum Nauki Kopernik (Warszawa)

Wsparcie dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Chodlu:

studia podyplomowe dziecko z autyzmem oraz zespołem Aspergera w szkole placówce/oświatowej
kurs trening zastępowania agresji
kurs Mindfulness trening uważności w pracy z dziećmi
kurs techniki redukcji stresu – trening relaksacyjny Jacobsona
kurs innowacyjne metody pracy z uczniem zdolnym
kurs jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
kurs sztuczna inteligencja
kurs instruktora szachowego
kurs kurs kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej
kurs edukacja na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju

Wsparcie dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ratoszynie Drugim

 

studia podyplomowe nauczanie języka angielskiego uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych
kurs sztuczna inteligencja
kurs robotyka z programowaniem
kurs szkolenia dla rady pedagogicznej
kurs dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
kurs metody pracy wspierającej rozwój dziecka z niepełnosprawnością
kurs zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – metody pracy terapeutycznej
kurs edukacja i rehababilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
kurs kurs kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej
kurs edukacja na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju

Wsparcie dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Granicach

 

kurs formułowanie i dostosowanie wymagań edukacji do potrzeb i możliwości uczniów
kurs planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
kurs praca z uczniami zdolnym i mającym trudności w uczeniu się – indywidualny proces nauczania
kurs praca z uczniem doświadczającym trudności w koncentracji uwagi
kurs indywidualizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: metody i formy pracy
kurs zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnienie zróżnicowania ich potrzeb rozwoju i edukacji
kurs Canva w praktyce
kurs programowanie robotów LEGO MINDSTORMS EV3 w języku EV3 LAB
kurs Jak zacząć? Podstawy pracy z drukarką 3D w szkole
kurs edukacja na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju