PROW – Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Chodel na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00076-65150-UM0300239/20 z dnia 24 lutego 2021 r. otrzymała dofinansowanie na operację pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej w miejscowości Chodel, której celem jest wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich objętych zasięgiem operacji poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Chodel oraz poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego na obszarze gminy Chodel w efekcie przebudowy oczyszczalni ścieków oraz azbestowej sieci wodociągowej na długości 0,984 km.

Wartość projektu: 4 583 810,51 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 2 426 536,00 zł