Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

1. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na rok 2023

Budowa dwóch odcinków drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej (dawna DW 833) o łącznej długości 1,267 km wraz z wykonaniem dwóch przejść dla pieszych oraz dwóch peronów przystankowych w miejscowości Przytyki to zadanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

 1. roboty pomiarowe, wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni, roboty rozbiórkowe;
 2. roboty ziemne;
 3. budowę chodnika szerokości 1,56m usytuowanego bezpośrednio przy jezdni drogi gminnej (wraz z poszerzeniami przy przejściach dla pieszych oraz na mijankach);
 4. budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych w ciągu chodnika na przyległe do drogi nieruchomości w miejscu istniejących zjazdów;
 5. przebudowę zjazdów publicznych na stacji paliw;
 6. budowę peronu przystankowego;
 7. odwodnienie miejsc, gdzie tworzą się zastoiska wody poprzez zastosowanie ścieków podchodnikowych w tym ścieków skarpowych trapezowych celem odprowadzenia wody z jezdni poza chodnik;
 8. odtworzenie rowów przydrożnych poprzez „przełożenie” za projektowany chodnik w tym wykonanie skarpy, przeciwskarpy oraz dna rowu;
 9. przedłużenie istn. przepustów pod drogą gminną wraz z zabezpieczeniem stosując balustrady chodnikowe;
 10. roboty ziemne w tym umocnienie korpusu drogowego tj. skarp koniecznych do uformowania w miejscu chodnika (lokalnie) z zastosowaniem płyt ażurowych;
 11. roboty ziemne w tym umocnienie skarp i dna rowu z zastosowaniem płyt jomb;
 12. zabezpieczenie ruchu pieszego poprzez zastosowanie balustrad chodnikowych w obrębie przepustów (przeznaczonych do przedłużenia) oraz rowu umocnionego płytami bet. typu jomb;
 13. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
 14. roboty wykończeniowe.