Ogłoszenie o naborze partnerów do Rady Społeczno- Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Szanowni Państwo,

12 marca 2021 r. Gmina Opole Lubelskie wraz z Gminą Poniatowa, Gminą Chodel i Gminą Karczmiska zawarły Porozumienie Międzygminne o współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Opole Lubelskie służącej opracowaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Planu Działań ZIT.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT dla MOF Opole Lubelskie oraz Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, Burmistrz Opola Lubelskiego będącego Liderem Porozumienia ogłasza otwarty nabór na członków Rady Społeczno – Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie oraz Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

W skład każdej z Rad mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami m.in.:

– społeczeństwa obywatelskiego (stowarzyszenia, fundacje)

– podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska,

– podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,

– podmiotów gospodarczych z terenu MOF Opola Lubelskiego,

– instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego,

– innych, stanowiących potencjalne partnerstwo społeczno – gospodarcze

Rada Społeczno – Gospodarcza ZIT MOF Opola Lubelskiego oraz Rada Konsultacyjno-Doradcza Strategii Rozwoju Ponadlokalnego pełniły będą funkcję konsultacyjno-opiniodawczą dla ZIT MOF Opola Lubelskiego w procesie związanym z opracowywaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT MOF Opole Lubelskie i Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Zasady uczestnictwa w naborze kandydatów:

  1. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Chodel;
  2. Do złożenia wniosku służy formularze, których wzór stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
  3. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu, w tytule e-maila wpisując: „Nabór kandydatów do Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie” lub „Nabór kandydatów do Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego” lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chodel na sekretariacie lub pocztą na adres Urzędu Gminy Chodel ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel, w terminie do dnia 23.02.2024 do godz. 15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chodel lub wpływu (doręczenia) do Urzędu Gminy Chodel drogą pocztową.

  1. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
  2. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę, która zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu.
  3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów do Rady Społeczno-Gospodarczej ZIT MOF Opole Lubelskie” lub „Nabór kandydatów do Rady Konsultacyjno-Doradczej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego”.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym wzorze lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozstrzygnięcia naboru i wyłonienia składu Rady są Strony Porozumienia.

Szczegółowy tryb pracy i zakres działań Rad określają Regulaminy stanowiące załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Zał. nr 1_formularz_zgloszeniowy_do_rady_spoleczno-gospodarczej_zit_mof_opole_lubelskie-1

Zał. nr 2_formularz_zgloszeniowy_rady_konsultacyjno-doradczej_strategii_rozwoju_pona.lnego_-3

Zał. nr 3_regulamin_rady_spoleczno-gospodarczej_zit_mof_opole_lubelskie-5

Zał. nr 4_regulamin_rady_konsultacyjno-doradczej_strategii_rozwoju_ponadlokalnego-4