Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel

Termin składania ofert: 2023-03-21 12:00

Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert nastąpi przy wykorzystaniu Platformy e-Zamówienia.

Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 12:30

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Zadanie 1 – Przebudowa drogi gminnej ul. Godowska w m. Chodel (dawna DW833), dł. 0,998 km;

2) Zadanie 2 – Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w m. Chodel, dł. 0,164 km;

3) Zadanie 3 – Przebudowa drogi gminnej nr 108275L dr. pow. 2247L Kol. Borów – dr. pow. 2245L – Grądy, dł. 0,930 km;

4) Zadanie 4 – Remont drogi gminnej nr 108154L Dębiny – Sewerynówka – Siewalka – dr. gm. 108237L we wsi Książ, dł. 0,998 km;

5) Zadanie 5 – Remont i przebudowa drogi gminnej nr 107060L dr. pow. 2248L – Stasin – Ludwinów – Przedm. Rankowskie, dł. 1,128 km.

2. Zakres zamówienia obejmuje zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę, a w szczególności:

1) realizację robót budowlanych wskazanych w zadaniach 1-5.

2) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie na czas prowadzenia robót i zatwierdzenia projektu oraz oznakowania miejsc prowadzenia robót zgodnie z tym projektem;

3) wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

4) wykonania w niezbędnym zakresie robót związanych z przebudową bądź zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z przebudową/remontem;

5) wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej, wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru;

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

7) prowadzenie dziennika budowy;

8 ) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót;

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja 2/2021/4320/Polski Ład dotyczącą realizacji przez Gminę Chodel Inwestycji: „Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel”.