Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości i dachów

W związku z trwającym sezonem zimowym oraz okresowymi opadami śniegu przypominamy o konieczności odśnieżania chodników przyległych do nieruchomości i dachów.

Obowiązek odśnieżania chodników

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na chodnikach jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.                                                                            Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie zakłócał ruchu pieszych i samochodów.

Odśnieżanie dachów

Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. W razie pojawienia się czynników, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele lub zarządcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Dlatego dbałość o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu jest obowiązkiem właścicieli i zarządców. Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP.