Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych

Obowiązek zgłoszenia szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

  1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 i1852) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków proszeni są o złożenie załączonego druku do Urzędu.
  2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b w/w ustawy na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli istnieje, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia  nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
  3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym wypełnione zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni należy dostarczyć do Urzędu Gminy Chodel (sekretariat lub pokój nr 10) w terminie do 15 marca 2024 r. – druk do pobrania: Ewidencja zbiorników

Informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chodel:

  1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je z częstotliwością, zapewniającą nie dopuszczanie do przepełniania się ich i wylewania nieczystości ciekłych na powierzchnię gruntu – zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą być szczelne, natomiast ich pojemność powinna wystarczać na opróżnianie ich przynajmniej dwa razy w roku.
  2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania wynikające z odrębnych przepisów, częstotliwość pozbywania się osadów ściekowych z danej oczyszczalni wynika z instrukcji jej eksploatacji, instrukcja taka powinna być przedłożona na żądanie organu gminy. W przypadku braku instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, usuwanie osadów ściekowych z oczyszczalni powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na rok.
  3. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub opróżnianie osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonywać za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Wójt Gminy informuje, że w ramach nałożonego obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 5a i 5 aa ww. ustawy, będzie kontrolował:

  1. Posiadanie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków podpisaną z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie w tym zakresie.
  2. Dowody uiszczania opłat (rachunki, faktury) za wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach nałożonego obowiązku kontrolowane będą wszystkie nieruchomości wyposażone w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków co najmniej raz na dwa lata.

Nieudokumentowanie prawidłowego postępowania z nieczystościami ciekłymi (brak umowy z kontrolowanego okresu, brak dowodów uiszczania opłat lub nieodpowiednia częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych) lub niestawienie się na wezwanie Wójta Gminy Chodel w celu przeprowadzenia czynności kontrolnych bez uzasadnionej przyczyny w stosownym terminie, na podstawie art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 i1852) podlega karze grzywny.

Jednocześnie informuje się, że właściciele, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed przystąpieniem do jej eksploatacji mają obowiązek zgłoszenia jej Wójtowi Gminy Chodel. Obowiązek ten wynika z zapisów art. 152  ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Ponadto informuje się, że w przypadku wystąpienia technicznych możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, właściciel tej posesji ma obowiązek jej przyłączenia.

Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej są zwolnieni tylko ci właściciele, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej.

Szczegółowych informacji udzielane są  w Urzędu Gminy Chodel  w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 81 827 73 20.

Podstawy prawne

Ustawa z 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – tzw. dyrektywa ściekowa.

Wypełnione druki prosimy składać w terminie do dnia 29.02.2024 r.:

– w Urzędzie Gminy Chodel,

– poprzez skrzynkę ePUAP urzędu: 2g9fnhd18c

– drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy, ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel.

Ewidencja zbiorników

Prosimy mieszkańców o współpracę w zakresie udzielania informacji niezbędnych do realizowania ustawowych zadań tj. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.