SZANOWNI PAŃSTWO! W dniu 2.01.2024 r. (wtorek) Urząd Gminy w Chodlu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy!

Zarządzenie Nr 75/2023

Wójta Gminy Chodel z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chodel w miesiącu styczniu 2024 r. w zamian za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 1465) zarządzam, co następuje:

  • 1 Wyznaczam dzień 2 stycznia 2024 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Chodel z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r.
  • 2 Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Urzędu Gminy oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy.
  • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-/ Przemysław Kowalski

Zarządzenie Nr 75_2023 dzień wolny